Storybooks logo
Amir and the Adventure of Brushing Teeth

Amir and the Adventure of Brushing Teeth

بود یک بچه جوان و شجاع به نام امیر. امیر همیشه به دنبال ماجراجویی‌ها می‌گشت و هر شب قبل از خواب، مادرش به او یادآوری می‌کرد که به دندان‌هایش نیاز دارد و باید مسواک بزند. اما امیر تاکنون هیچوقت علاقه‌ای به مسواک زدن نداشت. او همیشه فکر می‌کرد که مسواک زدن خیلی خسته کننده است و او را از ماجراجویی‌هایش با دوستانش محروم می‌کند. اما آیا می‌دانید چه اتفاقی برای امیر افتاد؟ با هم ببینیم.
بود یک بچه جوان و شجاع به نام امیر. امیر همیشه به دنبال ماجراجویی‌ها می‌گشت و هر شب قبل از خواب، مادرش به او یادآوری می‌کرد که به دندان‌هایش نیاز دارد و باید مسواک بزند. اما امیر تاکنون هیچوقت علاقه‌ای به مسواک زدن نداشت. او همیشه فکر می‌کرد که مسواک زدن خیلی خسته کننده است و او را از ماجراجویی‌هایش با دوستانش محروم می‌کند. اما آیا می‌دانید چه اتفاقی برای امیر افتاد؟ با هم ببینیم.
یک شب تاریک و سرد، امیر دوستان خود را به خانه احضار کرد تا یک ماجراجویی جدید شروع کنند. اما وقتی دوستان امیر، رفیقان خوشگلش را دیدند، تعجب کردند. امیر بدون لبخندی روی لبان و قدمی نیرومند و مطمئن، ورودی خانه را باز می‌کرد. دوستان امیر با همچنین هتک حرمتی نگاهی کوچک به همدیگر انداختند. امیر صدای یک خندید بزرگ برقرار کرد، اما وقتی از زمین سقوط کرد، بدون صدایی به سمت گونه‌هایش افتاد، بعد از چند ثانیه صدای شکستن بلند و رنجی از دندان‌هایش بشنوید.
یک شب تاریک و سرد، امیر دوستان خود را به خانه احضار کرد تا یک ماجراجویی جدید شروع کنند. اما وقتی دوستان امیر، رفیقان خوشگلش را دیدند، تعجب کردند. امیر بدون لبخندی روی لبان و قدمی نیرومند و مطمئن، ورودی خانه را باز می‌کرد. دوستان امیر با همچنین هتک حرمتی نگاهی کوچک به همدیگر انداختند. امیر صدای یک خندید بزرگ برقرار کرد، اما وقتی از زمین سقوط کرد، بدون صدایی به سمت گونه‌هایش افتاد، بعد از چند ثانیه صدای شکستن بلند و رنجی از دندان‌هایش بشنوید.
دوستان امیر به معجزه خود خیره شده بودند. آنها تا حدی ترسیده بودند که نتوانند حرفی بزنند. اما هنگامی که امیر از زمین بلند می‌شود و با دست خویش به دندان‌های خوبش پیامبری می‌کند، اعتماد به نفس خود را بر می‌گرداند.  "این چیزی نیست جعلی، دوستان. من فکر نمی‌کردم که مسواک زدن می‌تواند به این شگفت‌انگیز و هیجان‌انگیز باشد. ببینید!" امیر به بچه‌ها نشان می‌دهد که دندان‌های صاف و سفید دارد.
دوستان امیر به معجزه خود خیره شده بودند. آنها تا حدی ترسیده بودند که نتوانند حرفی بزنند. اما هنگامی که امیر از زمین بلند می‌شود و با دست خویش به دندان‌های خوبش پیامبری می‌کند، اعتماد به نفس خود را بر می‌گرداند. "این چیزی نیست جعلی، دوستان. من فکر نمی‌کردم که مسواک زدن می‌تواند به این شگفت‌انگیز و هیجان‌انگیز باشد. ببینید!" امیر به بچه‌ها نشان می‌دهد که دندان‌های صاف و سفید دارد.
دوستان امیر در نگاهی نمی‌توانستند هیجان خود را پیش چشمانشان نگه دارند. آنها درخشش دندان‌های امیر را چشم‌پر خیره تماشا می‌کنند و تعجب می‌کنند که چگونه این میس‌تری را به دست آورد. امیر با برداشتن مسواک از خانه و حرکت به سمت کوه احساس آزادی می‌کند. او می‌داند که دندان‌های سالم، راهی ماندگار به سمت ماجراجویی‌هایش است. از آن پس، امیر همیشه مسواک می‌زند، همیشه روزی که شجاعت و هیجان به دندان‌هایش می‌بخشد. و دوستان او نیز این را تجربه می‌کنند و دندان‌های خوبشان را به جهان نشان می‌دهند.
دوستان امیر در نگاهی نمی‌توانستند هیجان خود را پیش چشمانشان نگه دارند. آنها درخشش دندان‌های امیر را چشم‌پر خیره تماشا می‌کنند و تعجب می‌کنند که چگونه این میس‌تری را به دست آورد. امیر با برداشتن مسواک از خانه و حرکت به سمت کوه احساس آزادی می‌کند. او می‌داند که دندان‌های سالم، راهی ماندگار به سمت ماجراجویی‌هایش است. از آن پس، امیر همیشه مسواک می‌زند، همیشه روزی که شجاعت و هیجان به دندان‌هایش می‌بخشد. و دوستان او نیز این را تجربه می‌کنند و دندان‌های خوبشان را به جهان نشان می‌دهند.
از آن پس هر شب قبل از خواب، امیر و دوستانش با هم مسواک می‌زنند و روی خواب‌هایشان با لبخندی روشن می‌رود. آنها با موجی از اعتماد به نفس و سلامتی، همیشه آماده ماجراجویی‌های خارق‌العاده‌ای هستند که در انتظارشان است. فراموش نکنید کودکان عزیز، مسواک زدن یکی از مهم‌ترین کارها برای داشتن دندان‌های سالم و بازیگوش است. همیشه به بزرگ‌ترها توجه کنید و دستورات و کلام مادربزرگ‌ها والدینتان را رعایت کنید. شما هم همچنین می‌توانید همانند امیر با دندان‌های خوب خوابید و آماده برای ماجراجویی‌های بی نهایت بشوید. شب خوب!
از آن پس هر شب قبل از خواب، امیر و دوستانش با هم مسواک می‌زنند و روی خواب‌هایشان با لبخندی روشن می‌رود. آنها با موجی از اعتماد به نفس و سلامتی، همیشه آماده ماجراجویی‌های خارق‌العاده‌ای هستند که در انتظارشان است. فراموش نکنید کودکان عزیز، مسواک زدن یکی از مهم‌ترین کارها برای داشتن دندان‌های سالم و بازیگوش است. همیشه به بزرگ‌ترها توجه کنید و دستورات و کلام مادربزرگ‌ها والدینتان را رعایت کنید. شما هم همچنین می‌توانید همانند امیر با دندان‌های خوب خوابید و آماده برای ماجراجویی‌های بی نهایت بشوید. شب خوب!

بود یک بچه جوان و شجاع به نام امیر. امیر همیشه به دنبال ماجراجویی‌ها می‌گشت و هر شب قبل از خواب، مادرش به او یادآوری می‌کرد که به دندان‌هایش نیاز دارد و باید مسواک بزند. اما امیر تاکنون هیچوقت علاقه‌ای به مسواک زدن نداشت. او همیشه فکر می‌کرد که مسواک زدن خیلی خسته کننده است و او را از ماجراجویی‌هایش با دوستانش محروم می‌کند. اما آیا می‌دانید چه اتفاقی برای امیر افتاد؟ با هم ببینیم.

بود یک بچه جوان و شجاع به نام امیر. امیر همیشه به دنبال ماجراجویی‌ها می‌گشت و هر شب قبل از خواب، مادرش به او یادآوری می‌کرد که به دندان‌هایش نیاز دارد و باید مسواک بزند. اما امیر تاکنون هیچوقت علاقه‌ای به مسواک زدن نداشت. او همیشه فکر می‌کرد که مسواک زدن خیلی خسته کننده است و او را از ماجراجویی‌هایش با دوستانش محروم می‌کند. اما آیا می‌دانید چه اتفاقی برای امیر افتاد؟ با هم ببینیم.

یک شب تاریک و سرد، امیر دوستان خود را به خانه احضار کرد تا یک ماجراجویی جدید شروع کنند. اما وقتی دوستان امیر، رفیقان خوشگلش را دیدند، تعجب کردند. امیر بدون لبخندی روی لبان و قدمی نیرومند و مطمئن، ورودی خانه را باز می‌کرد. دوستان امیر با همچنین هتک حرمتی نگاهی کوچک به همدیگر انداختند. امیر صدای یک خندید بزرگ برقرار کرد، اما وقتی از زمین سقوط کرد، بدون صدایی به سمت گونه‌هایش افتاد، بعد از چند ثانیه صدای شکستن بلند و رنجی از دندان‌هایش بشنوید.

یک شب تاریک و سرد، امیر دوستان خود را به خانه احضار کرد تا یک ماجراجویی جدید شروع کنند. اما وقتی دوستان امیر، رفیقان خوشگلش را دیدند، تعجب کردند. امیر بدون لبخندی روی لبان و قدمی نیرومند و مطمئن، ورودی خانه را باز می‌کرد. دوستان امیر با همچنین هتک حرمتی نگاهی کوچک به همدیگر انداختند. امیر صدای یک خندید بزرگ برقرار کرد، اما وقتی از زمین سقوط کرد، بدون صدایی به سمت گونه‌هایش افتاد، بعد از چند ثانیه صدای شکستن بلند و رنجی از دندان‌هایش بشنوید.

دوستان امیر به معجزه خود خیره شده بودند. آنها تا حدی ترسیده بودند که نتوانند حرفی بزنند. اما هنگامی که امیر از زمین بلند می‌شود و با دست خویش به دندان‌های خوبش پیامبری می‌کند، اعتماد به نفس خود را بر می‌گرداند. "این چیزی نیست جعلی، دوستان. من فکر نمی‌کردم که مسواک زدن می‌تواند به این شگفت‌انگیز و هیجان‌انگیز باشد. ببینید!" امیر به بچه‌ها نشان می‌دهد که دندان‌های صاف و سفید دارد.

دوستان امیر به معجزه خود خیره شده بودند. آنها تا حدی ترسیده بودند که نتوانند حرفی بزنند. اما هنگامی که امیر از زمین بلند می‌شود و با دست خویش به دندان‌های خوبش پیامبری می‌کند، اعتماد به نفس خود را بر می‌گرداند.  "این چیزی نیست جعلی، دوستان. من فکر نمی‌کردم که مسواک زدن می‌تواند به این شگفت‌انگیز و هیجان‌انگیز باشد. ببینید!" امیر به بچه‌ها نشان می‌دهد که دندان‌های صاف و سفید دارد.

دوستان امیر در نگاهی نمی‌توانستند هیجان خود را پیش چشمانشان نگه دارند. آنها درخشش دندان‌های امیر را چشم‌پر خیره تماشا می‌کنند و تعجب می‌کنند که چگونه این میس‌تری را به دست آورد. امیر با برداشتن مسواک از خانه و حرکت به سمت کوه احساس آزادی می‌کند. او می‌داند که دندان‌های سالم، راهی ماندگار به سمت ماجراجویی‌هایش است. از آن پس، امیر همیشه مسواک می‌زند، همیشه روزی که شجاعت و هیجان به دندان‌هایش می‌بخشد. و دوستان او نیز این را تجربه می‌کنند و دندان‌های خوبشان را به جهان نشان می‌دهند.

دوستان امیر در نگاهی نمی‌توانستند هیجان خود را پیش چشمانشان نگه دارند. آنها درخشش دندان‌های امیر را چشم‌پر خیره تماشا می‌کنند و تعجب می‌کنند که چگونه این میس‌تری را به دست آورد. امیر با برداشتن مسواک از خانه و حرکت به سمت کوه احساس آزادی می‌کند. او می‌داند که دندان‌های سالم، راهی ماندگار به سمت ماجراجویی‌هایش است. از آن پس، امیر همیشه مسواک می‌زند، همیشه روزی که شجاعت و هیجان به دندان‌هایش می‌بخشد. و دوستان او نیز این را تجربه می‌کنند و دندان‌های خوبشان را به جهان نشان می‌دهند.

از آن پس هر شب قبل از خواب، امیر و دوستانش با هم مسواک می‌زنند و روی خواب‌هایشان با لبخندی روشن می‌رود. آنها با موجی از اعتماد به نفس و سلامتی، همیشه آماده ماجراجویی‌های خارق‌العاده‌ای هستند که در انتظارشان است. فراموش نکنید کودکان عزیز، مسواک زدن یکی از مهم‌ترین کارها برای داشتن دندان‌های سالم و بازیگوش است. همیشه به بزرگ‌ترها توجه کنید و دستورات و کلام مادربزرگ‌ها والدینتان را رعایت کنید. شما هم همچنین می‌توانید همانند امیر با دندان‌های خوب خوابید و آماده برای ماجراجویی‌های بی نهایت بشوید. شب خوب!

از آن پس هر شب قبل از خواب، امیر و دوستانش با هم مسواک می‌زنند و روی خواب‌هایشان با لبخندی روشن می‌رود. آنها با موجی از اعتماد به نفس و سلامتی، همیشه آماده ماجراجویی‌های خارق‌العاده‌ای هستند که در انتظارشان است. فراموش نکنید کودکان عزیز، مسواک زدن یکی از مهم‌ترین کارها برای داشتن دندان‌های سالم و بازیگوش است. همیشه به بزرگ‌ترها توجه کنید و دستورات و کلام مادربزرگ‌ها والدینتان را رعایت کنید. شما هم همچنین می‌توانید همانند امیر با دندان‌های خوب خوابید و آماده برای ماجراجویی‌های بی نهایت بشوید. شب خوب!