Storybooks logo
Andy's Adventure
Adbentura ni Andy

Andy's Adventure
Adbentura ni Andy

Lush green forest, tiny curious ant
Once upon a time, in a lush green forest, there lived a tiny and curious ant named Andy.

Kaniadto, sa usa ka lunhaw nga lasang, adunay nagpuyo nga gamay ug kuryuso nga hulmigas nga ginganlag Andy.
Different from other ants, curious about the world
Andy was not like the other ants in his colony. While they were content gathering food and following their routine, Andy had an insatiable curiosity about the world beyond their little anthill.

Si Andy dili sama sa ubang mga hulmigas sa iyang kolonya. Samtang kontento sila sa pagkolekta ug pagkaon ug pagsunod sa ilang naandan, si Andy adunay walay katagbawan nga kakuryuso bahin sa kalibotan lapas sa ilang gamay nga antik.
Sunny morning, exploring vast forest
One sunny morning, while the rest of the colony was busy collecting food, Andy decided to explore the vast forest on his own.

Usa ka masidlak nga kabuntagon, samtang ang nahibilin sa kolonya nagkapuliki sa pagpangolektag pagkaon, si Andy mihukom sa pagsuhid sa lapad nga lasang nga mag-inusara.
Encountering new creatures: butterflies, squirrels, rabbit
As he ventured further away from home, he encountered creatures he had never seen before – colorful butterflies, chatty squirrels, and even a friendly rabbit.

Sa iyang pagpangahas sa layo sa balay, nasugatan niya ang mga binuhat nga wala pa niya makita kaniadto - mabulukon nga mga alibangbang, chatty squirrels, ug bisan usa ka mahigalaon nga koneho.
Excitement and wonder, asking creatures about different things
Each new discovery filled Andy with excitement and wonder. He asked the butterfly about the far-off mountains, the squirrel about the sparkling river, and the rabbit about the shining stars.

Ang matag bag-ong nadiskobrehan nagpuno kang Andy sa kahinam ug katingala. Gipangutana niya ang alibangbang bahin sa halayong kabukiran, ang squirrel bahin sa naggilakgilak nga suba, ug ang koneho bahin sa nagsidlak nga mga bituon.

Reflection Questions

  • What lesson can we learn from Andy's curiosity?
  • How do you think Andy felt when he encountered new creatures in the forest?
  • Why do you think Andy asked the creatures about different things?

Once upon a time, in a lush green forest, there lived a tiny and curious ant named Andy.

Kaniadto, sa usa ka lunhaw nga lasang, adunay nagpuyo nga gamay ug kuryuso nga hulmigas nga ginganlag Andy.
Lush green forest, tiny curious ant
Andy was not like the other ants in his colony. While they were content gathering food and following their routine, Andy had an insatiable curiosity about the world beyond their little anthill.

Si Andy dili sama sa ubang mga hulmigas sa iyang kolonya. Samtang kontento sila sa pagkolekta ug pagkaon ug pagsunod sa ilang naandan, si Andy adunay walay katagbawan nga kakuryuso bahin sa kalibotan lapas sa ilang gamay nga antik.
Different from other ants, curious about the world
One sunny morning, while the rest of the colony was busy collecting food, Andy decided to explore the vast forest on his own.

Usa ka masidlak nga kabuntagon, samtang ang nahibilin sa kolonya nagkapuliki sa pagpangolektag pagkaon, si Andy mihukom sa pagsuhid sa lapad nga lasang nga mag-inusara.
Sunny morning, exploring vast forest
As he ventured further away from home, he encountered creatures he had never seen before – colorful butterflies, chatty squirrels, and even a friendly rabbit.

Sa iyang pagpangahas sa layo sa balay, nasugatan niya ang mga binuhat nga wala pa niya makita kaniadto - mabulukon nga mga alibangbang, chatty squirrels, ug bisan usa ka mahigalaon nga koneho.
Encountering new creatures: butterflies, squirrels, rabbit
Each new discovery filled Andy with excitement and wonder. He asked the butterfly about the far-off mountains, the squirrel about the sparkling river, and the rabbit about the shining stars.

Ang matag bag-ong nadiskobrehan nagpuno kang Andy sa kahinam ug katingala. Gipangutana niya ang alibangbang bahin sa halayong kabukiran, ang squirrel bahin sa naggilakgilak nga suba, ug ang koneho bahin sa nagsidlak nga mga bituon.
Excitement and wonder, asking creatures about different things

Reflection Questions

  • What lesson can we learn from Andy's curiosity?
  • How do you think Andy felt when he encountered new creatures in the forest?
  • Why do you think Andy asked the creatures about different things?